TOBFED, Sürdürülebilir İstihdam ve Büyüme Eylem Planı’nı açıkladı

TOBFED, Sürdürülebilir İstihdam ve Büyüme Eylem Planı’nı açıkladı

Kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerin fikir önderinin katılımıyla gerçekleşen ‘Geleceğe Yön Verenler Konferansı’ ve Türkiye otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan anket doğrultusunda, ‘TOBFED Sürdürülebilir Gelecek Raporu ve Eylem Planı’ açıklandı. Nitelikli ve yaygın istihdam, teknoloji ve girişimcilik, sermayeye erişim ve sürdürülebilir dönüşüm ana temaları kapsamında şekillenen rapor, veriye dayalı ve kolay anlaşılır yapısı ile bir referans belge olarak konumlanıyor. Rapor, aynı zamanda TOBFED’in Akademi, Girişimcilik, Kariyer, Projeler, Sistem ve Veri şeklinde altı yeni inisiyatifinin de temelini atıyor ve bu doğrultuda 2023 sonuna kadar gerçekleştirilecek eylemleri özetliyor.

“2,3 trilyon dolarlık EYDK, TOBFED’le pek çok proje yürütüyor”

13 Ekim’de online olarak gerçekleştirilen ve sektörün önemli isimlerinin bir araya geldiği etkinlikte tanıtılan rapor; TOBFED üyesi Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan tarafından sunuldu.

İlhan, “2,3 trilyon dolarlık küresel etki yatırımı ekosisteminin milli üst kurulu olan EYDK, pozitif, ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etki oluşturarak finansal getiri elde etme düsturunu Türkiye’de yaygınlaştırmak için federasyon ve diğer 42 üyesinin desteğiyle pek çok proje yürütüyor. Federasyonun vermekte olduğu bu sürdürülebilir dönüşüm taahhüdü, diğer tüm reel sektör oyuncuları için de önemli bir sinyal görevi üstleniyor” dedi.

“2023 hedefi, fark oluşturan sonuçlara ulaşmak”

Toplantıda rapor süreçleri hakkında bilgiler veren Dr. Onur İlhan, rapor sürecinin 5’e ayrıldığını belirterek bunların; federasyon yönetimi ile keşfedici görüşmeler, sektör önderi ile anket çalışması, geleceğe yön verenler konferansı, bulguların çözümlenmesi ve stratejiler, sürdürülebilir gelecek raporu ve eylem planı olduğunu söyledi.

Dr. İlhan, “Aralık 2023 hedefimiz, sözü daha da muteber bir TOBFED’in, geliştirdiği veya içerisinde yer aldığı proje ve süreçlerle sektör ve Türkiye için fark oluşturan sonuçlara ulaşması ve paydaşlarıyla birlikte kazanarak büyümesi; bunu yaparken pozitif sosyal ve çevresel etki sağlamayı ana amaç olarak benimsemesi, küresel eğilim ve gerekliliklerle bağlantılı olarak dijital ve sürdürülebilir dönüşümünü gerçekleştirmesi” dedi.

Dr. İlhan, eylem planını ‘İş birlikleri ve farkındalık oluşturmak, TOBFED’in yeni yönetişim ve idare yapısını hayata geçirmek, TOBFED veri, TOBFED sistem, TOBFED Akademi, TOBFED kariyer, TOBFED girişimcilik, TOBFED projeleri’ şeklinde sıralayarak projelerinin ise Otomotiv Sektöründe Kadın Gücü, Yeşil Bayrak, Kadın, Elektrikli Araçlara Geçiş, Bağımlılığa Karşı Temiz Sayfa, Ağaçlandırma Yoluyla Karbon Dengeleme Sertifikası ve Sosyal Etki Tahvili olduğunu açıkladı.

“Engeller özellikle sistem kaynaklı”

Mart-Nisan 2022 yılında düzenlenen anket ile sektördeki üst düzey yönetici ve işletme sahiplerinden 42 tanesinin görüşlerine ulaşıldığını belirten Dr. İlhan, “Bulgular, konferansın mimarisinde kullanıldıkları gibi, aynı zamanda işbu raporda yer alan Eylem Planı için de bir baz teşkil etmişlerdir. Sektörün sürdürülebilir gelişiminin önündeki engellerin özellikle sistem kaynaklı oldukları görülmektedir. Paydaşlar, sistemin yenilenmesi ve güçlendirilmesi için federasyonun yön göstericiliğinde hareket etmeye de eğilimlilerdir. Sistem kaynaklı sorunların başında organizasyon, kurumsallık, insan sermayesi, finansal yetkinlik ve yeterlilikle strateji geliştirme alanlarındaki sorunlar gelmektedir. Bunlar, sistemsel olmalarından dolayı tek tek ve proje bazlı ele alınabilecek konular değillerdir. Bütüncül ve katılımcı bir sektör eylem planı geliştirilmesi ve ısrarlı bir şekilde uygulanması, en uygun yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bu minvalde hazırlanan TOBFED Eylem Planı, işbu raporda sunulmaktadır” açıklamasında bulundu.

“Yönlendirme komitesi kuruldu”

Rapor sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. İlhan, “Sektörün gelişiminin önündeki engelleri kaldırma potansiyeli olan girişimler, paydaşlarla iş birliği içinde desteklenmeli. Bu doğrultuda en büyük sorumluluğun, birleştirici bir güç olan TOBFED’e ve yıllar içerisinde kurduğu iş ağına düşeceği öngörülmektedir. Dolayısıyla federasyonun ana hedefi, kendi kurumsal girişim ve projelerini hayata geçirmektir. Bunun için her alanda yetkin kişi ve kurumlarla, çatı strateji kapsamında hareket etmek gerekmektedir. İşbu stratejinin de bir eylem planı halinde, şeffaf ve kapsayıcı şekilde kullanıma sokulması büyük fayda sağlayacaktır. Tüm paydaşlarımızı işbu raporda yer alan detaylı eylem planına destek olmaya çağırıyoruz. Bu süreçte başarıyı temin etmek için federasyon bünyesinde bağımsız bir Yönlendirme Komitesi kurulduğunu da sizlerle paylaşmak isteriz. Tavsiye niteliğinde kararların alınacağı komitede, sektöre çok farklı açılardan dokunarak katma değer sağlayacak üst düzey paydaşlar bulunuyor. Bu şekilde bakış açımızı genişletmek, üreticiliği beslemek ve küresel eğilimlere uygun hareket etmek de mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Güç birliği yapmalıyız”

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ise “Eriştiğimiz 300 bin KOBİ ile Türkiye otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün, küresel ölçekte ve rekabetçi işletmeler vesilesiyle sürdürülebilir büyümesine destek olmak için çalışmaktayız. Bu doğrultuda hazırlanan, ‘TOBFED Sürdürülebilir Gelecek Raporu ve Eylem Planı’ çalışması, federasyonun ve sektörün geleceğine ışık tutmaktadır. Mart-Nisan 2022’de 42 sektör paydaşının katılım gösterdiği anketimizden ve 26 Nisan 2022’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferansımıza katılım sağlayan 26 değerli konuşmacımızın görüşlerinden süzülen işbu rapor, önemli bir dönüm noktasıdır. Güç birliği yapmamız gereken yeni bir döneme adım atmaktayız” dedi.

“Gelecek benimdir’ demek için üretmeliyiz”

Başarılarını artırmak için önemli noktalarından birinin de Eylül 2021’de üyesi oldukları, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerden 43 lider kurumu, pozitif ve ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etki oluşturarak finansal getiri elde etmeyi hedefleyen ve dünyada çapında 2,3 trilyon dolar seviyesine ulaşan etki yatırımcılığı çerçevesinde bir araya getiren Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) olduğunu belirten Bakırtaş sözlerine son olarak şunları ekledi:

“Elektrikli araç devriminin henüz başlarındayız. ‘Gelecek benimdir’ diyebilmek için dünyadaki gelişmeleri sadece takip etmekle kalmamalı, muhakkak gelişimin bir parçası olmalıyız. Üretmeliyiz, üreterek büyümeliyiz. Elektrikli araçlar, tüm altyapıyı ve iş yapış süreçlerini, dolayısıyla sektörümüzü de kökünden değiştirecektir. Diğer yandan, kadınlar, gençler ve tüm dezavantajlı gruplar da önceliğimiz olmaya devam edecektir. Ancak bu şekilde küresel anlamda rekabetçi bir sektör olabileceğiz.”

Ekim 2022 – Aralık 2023 TOBFED Eylem Planı şöyle açıklandı:

“TOBFED, otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün küresel ölçekte ve rekabetçi işletmeler vesilesiyle sürdürülebilir büyümesine destek misyonunu yerine getirmek için bir eylem planı hazırlamıştır. Eylem planının uygulanmasına yönelik kaynak yönetimi, kurumsallaşma ve yönetişim gerekliliklerinin karşılanması için de planlama yapılmıştır. Eylem planı, anket çalışması ile elde edilen bulguları, konferansın çıktılarını ve akabinde geliştirilen strateji belgelerini temel alarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Federasyon, işbu eylem planı ile veriye dayalı bilimsel yaklaşımı esas alarak, sektördeki bütün işletmeleri, ortakları ve çalışanları kapsayan projeler üretmeyi, işbirlikleri kurmayı ve sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda pozitif ve ölçümlenebilir etki sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu eylem planında, farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme, iş ve bilgi ağlarına katılım gibi temel alanlara ek olarak, yenilikçi bir yaklaşımla teknolojinin ticarileştirilmesi, girişimcilik, kapsayıcı şekilde değer oluşturulması ve sermayeye erişim gibi temalara da odaklanma sağlanmıştır.

5N-1K

Ne? Eylem Planı, sektör için stratejik, uygulanabilir, ölçeklenebilir ve odaklı bir yol haritası olarak kurgulanmıştır.

Nasıl? Federasyon ve paydaşları, Eylem Planı içerisindeki hedeflere ulaşmak için ortaya konulan adımları katılımcı bir şekilde hayata geçireceklerdir.

Neden? Sektör, ülke sathında çok geniş kitlelerin geçim kaynağı olmasına rağmen, gerçek potansiyeline henüz ulaşamamıştır. Aşılması gereken sorunlar ve çözümleri üzerinde fikir birliği oluşturarak sonuca gidilmesi gerekmektedir.

Nerede? Hedefler, yüzeysel (dar kapsamlı proje temelli) değil, sorunların kök nedenlerine inebilme ve sürdürülebilir değişim başlatabilme kabiliyetine sahip olacak şekilde kurgulandıkları için uygulama alanı da tüm Türkiye’dir.

Ne Zaman? Eylem Planı Ekim 2022 ve Aralık 2023 arasındaki dönemi kapsar ama bu süreçte atılacak adımların, sektörün gelecek on yıllarına ışık tutması amaçlanmaktadır

Kim? Federasyon koordinasyonunda, sektördeki tüm paydaşlar, sektörün tedarik zincirinde bulunduğu daha geniş tanımlı iş ağı, sektörün katma değerli işbirlikleri kurabileceği kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektör paydaşları, akademi, sektörün sosyal, çevresel, ekonomik tüm boyutlarıyla etkilediği kişi, kurum ve topluluklar ile birlikte sürdürülebilir dönüşüm tesis edilecektir.”


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir